KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

 AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri sorumlusunun kimliği

ATK Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ATK Tekstil) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ATK Tekstil olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ATK Tekstil tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle mağaza veya işyerleri, çağrı merkezleri, internet sitesi, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.) Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerini sunabilmesini teminen işlenebilmektedir:

 • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel/işitsel verileriniz, imza veriniz,
 • ATK Tekstil’den aldığınız ürün/hizmet kapsamında kredi kartı numarası vb. finansal verileriniz veya alışverişinize ilişkin müşteri numaranız vb. verileriniz
 • ATK Tekstil’in online hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde dijital iz verileriniz ve çerez verileriniz de işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, sosyal medya mecraları da dahil pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, iletişim, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi (izninizin bulunması halinde) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, istatistiki analizler yapılabilmesi, müşteri kayıtlarının yapılabilmesi, tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerimiz karşılığında fatura tanzim edilebilmesi ve ödemelerin temin edilebilmesi, mağaza ve işyerlerinin güvenliğinin sağlanması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması, Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma, analiz, raporlama, kontrol, denetim vb. dâhil perakende hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yasal düzenlemelere, Şirket kural ve politikalarına uyum sağlanması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ATK Tekstil’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (Maliye Bakanlığı, GİB, TÜİK, mahkemeler, bankalar vb.), bağımsız denetçilere, bankalara, hizmetlerinden faydalandığımız yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmalarına, kargo şirketlerine, e-fatura şirketlerine, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere, arşiv şirketlerine, Google, Facebook gibi sosyal mecralar, avukatlar, danışmanlar dahil vb. iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ATK Tekstil hissedarlarına ve ATK Tekstil’in paylaşılmasını uygun gördüğü diğer şirketlere aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bizzat mağazalarımıza veya işyerlerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; e-posta, kargo veya çağrı merkezimiz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvurular, iletilen talepler, internet sitemiz üzerinden, sosyal medya, kısa mesaj vb. kanallarla, mağazalarımız ve işyerlerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar üzerinden; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.atktekstil.com.tr adresindeki KVKK Talep Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Feriköy Fırın Sokak No:45 Bomonti- Şişli/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Kendi bireysel kep adresinizden şirketimizin kep adresi olan atktekstil@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.